Projekt “Polsko-czeskie pogranicze wczoraj i dziś”

Na placu edukacyjnym ścieżki dydaktycznej Dobromyśl podsumowano projekt “Polsko-czeskie pogranicze wczoraj i dziś”. Tradycyjnie myśliwi koła łowieckiego Knieja Lubawka zadbali o przygotowanie miejsca. Wykonano koszenie trawy, wywóz nieczystości. Kol. Andrzeju – w imieniu uczestników spotkania dziękujemy.
Galerię ze spotkania można obejrzeć tutaj:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków – odbyte.

Jesteśmy po NWZC ktore uzupełniło składy organów statutowych koła. Zatwierdzono również sprawozdanie finansowe oraz udzielono absolutorium zarząoawi za rok gospodarczy 2019/2020. Przyjęto budżet na kolejny rok gospodarczy.
Skład organów statutowych koła – tutaj:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Informujemy, ze w dniu 27 września 2020 roku o godz. 10.00 w Domu Kultury w Krzeszowie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków naszego koła łowieckiego. Z uwagi na obostrzenia w związku z pandemią, uczestnicy zebrania muszą zachować obowiązujące zalecenia o których piszemy w przesłanym do członków porządku obrad. Najważniejszym punktem NWZC jest konieczność uzupełnienia składów osobowych organów koła, po złożeniu rezygnacji przez niektórych członków tych organów.
Aby koło łowieckie mogło funkcjonować, musi nastąpić w trybie pilnym wybór uzupełniający do organów koła.

Strażnik łowiecki – kurs

W dniu 25 lipca 2020 roku odbył się kurs na strażników łowieckich dla kół okręgu jeleniogórskiego i wałbrzyskiego. Miejsce – Dom Kultury Krzeszów. Gościnę dla uczestników zapewnili członkowie koła łowieckiego Knieja Lubawka (nasz teren działania). Dziękujemy serdecznie Andrzejowi, Konradowi, Robertowi i Jackowi za przygotowanie sali, oprawy akustycznej, napoje ciepłe i zimne oraz żurek i zupę gulaszową.

Zasłużona emerytura

Informujemy, że leśniczy Leśnictwa Dobromyśl kol. Jan Sopata (nasz obwód łowiecki) odszedł na emeryturę. W okresie jego działalności zawodowej wspólnie wykonaliśmy wiele projektów ekologicznych dla dzieci i społeczności lokalnej – ścieżkę dydaktyczną, warsztaty edukacyjne dla czterech szkół powiatu kamiennogórskiego i Mieroszowa, wsparcie organizacyjne Zlotu Krasnali organizowanego przez Centrum Kulturalne w Krzeszowie oraz wiele innym mniejszych działań. Dziękujemy za wspólne lata współpracy. Gratulujemy osiągnięć zawodowych i społecznych (wieloletni radny gminy Kamienna Góra, obecnie sołtys Dobromyśla.
Za wspieranie działań myśliwych na wniosek zarządu koła łowieckiego Knieja Lubawka, Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich w dni 10 lipca 2020 roku przyznała kol. Janowi Sopacie odznaczenie „Zasłużony dla Łowiectwa Jeleniogórskiego”. Gratulujemy.

Przewożenie broni i amunicji – nowe druki!

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 20 maja 2020 roku, pod pozycją 896, opublikowany został tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie wzoru zgody przewozowej i uprzedniej zgody przewozowej. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 4 czerwca 2020 roku.
Pełny tekst – tutaj:

Galeria

Zwierzęta

This gallery contains 11 photos.

Czy zwierzyna leśna żyje coraz bliżej siedlisk ludzkich, czy my niebezpiecznie zajmujemy jej tereny? Zdjęcia lisów i saren wykonane blisko zabudowań.

Fundusze kół łowieckich zagrożone?

Niezły wyszedł galimatias z propozycją NRŁ w sprawie udziału myśliwych w finansowaniu działań zwalczających pandemię koronawirusa. Wszyscy chcieli dobrze a wyszło jak zawsze – źle i ze złamaniem prawa.
Warto przeczytać wyjaśnienia inicjatorów, którzy chcieli zupełnie czegoś innego.
Stanowisko Naczelnej Rady Łowieckiej – tutaj
Informacja ZG PZŁ w sprawie – tutaj.
Dla informacji podajemy, że przedmiotowa ustawa jeszcze jest procesowana. Czy znajdą się w niej poprawki o których mówi ZG, zobaczymy.

Wytyczne do polowań w okresie walki z koronawirusem i ASF

Główny Lekarz Weterynarii skierował do myśliwych wytyczne w sprawie zachowań na polowaniach w okresie walki z ASF i koronawirusem.
Pełny tekst wytyczne-03.04.2020.

Ważne!!! W polowaniach nie mogą uczestniczyć myśliwi, którzy:
1. Informują o złym stanie zdrowia.
2. Mają podwyższoną temperaturę ciała (powyżej 37,3 C) i kaszel.
3. Są podejrzani o zakażenie Covid -19, są na kwarantannie lub mieszają z osobami z nałożonymi ograniczeniami.
Zaleca się aby w polowaniach nie uczestniczyli myśliwi powyżej 65 roku życia, chorzy na cukrzycę, astmę, choroby układu krążenia, przewlekłe choroby płuc, nerek, wątroby oraz ci z obniżoną odpornością organizmu.

Musimy polować i szacować szkody w okresie pandemii

Od dnia 31 marca 2020 roku rząd wprowadził dla myśliwych poprawki do istniejących ograniczeń w zakresie poruszania się. Jak czytamy w uzasadnieniu, chodzi o możliwość polowań i szacowania szkód łowieckich. To kolejny niewłaściwie napisany przepis, rodzący wiele różnych interpretacji. W tym trudnym dla nas okresie walki z pandemią koronawirusa i ASF potrzebne są jasne i proste nakazy: od dnia 31 marca 2020 roku myśliwi mają prowadzić wszystkie polowania i szacowanie szkód łowieckich. Proste? Jak to ujął rząd prezentujemy poniżej:
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1kwietnia 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Na podstawie art.46a iart.46b pkt1–6 i8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z2019r. poz.1239 i1495 oraz z 2020r. poz.284, 322, 374 i567) zarządza się, co następuje:
§1.W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.566) wprowadza się następujące zmiany:
1)w §5 w pkt4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt5 w brzmieniu:„
5)wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13października 1995r. –Prawo łowieckie (Dz.U. z2020r. poz.67 i148) i ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z2018r. poz.1967 oraz z 2020r. poz.148 i 285) oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.”….
Gdyby nie uzasadnienie do zmian, nic byśmy nie zrozumieli.
Informacja dla myśliwych. Od 31 marca 2020 roku polujemy i szacujemy szkody z zachowaniem bioasekuracji i ograniczeń w ilości osób.

Rozporządzenie – tutaj

Koronawirus, bioasekuracja, polowania

Poniżej zalecenia ZG PZŁ w sprawie j/w:
Szanowni Myśliwi,
Prosimy o zapoznanie się z filmem instruktażowym dotyczącym bioasekuracji. Film został nakręcony we współpracy z WKŁ Bóbr Skierniewice, uznanym przez Głównego Lekarza Weterynarii za wzorcowe Koło w kwestiach stosowania bioasekuracji na terenie naszego kraju.
Pragniemy, by film ten został rozpowszechniony wśród myśliwych, o co prosimy Zarządy Okręgowe, a także poszczególnych myśliwych.
LINK:Tutaj
Jednocześnie, wydaliśmy oświadczenie w formie krótkiego filmu informujące o tym, że wykonywanie gospodarki łowieckiej, a zwłaszcza odstrzały sanitarne są istotnym powodem do opuszczenia domu.
LINK: Tutaj
Miejmy na uwadze bioasekurację nie tylko związaną z wirusem ASF, ale także koronawirusem. Szczególnie pamiętajmy o zasadach ograniczonych kontaktów do dwóch osób oraz zachowywania dystansu ponad półtora metra między ludźmi.
By zredukować możliwość kontaktów w tych samych miejscach przez wiele osób, Polski Związek Łowiecki rekomenduje stosowanie książek elektronicznych, zwłaszcza kompatybilnej z naszymi bazami danych, EKEP, będącej własnością PZŁ. Jest to najbezpieczniejsza forma korzystania z ewidencji pobytu w łowisku.