Przewożenie broni i amunicji – nowe druki!

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 20 maja 2020 roku, pod pozycją 896, opublikowany został tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie wzoru zgody przewozowej i uprzedniej zgody przewozowej. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 4 czerwca 2020 roku.
Pełny tekst – tutaj:

Galeria

Zwierzęta

This gallery contains 11 photos.

Czy zwierzyna leśna żyje coraz bliżej siedlisk ludzkich, czy my niebezpiecznie zajmujemy jej tereny? Zdjęcia lisów i saren wykonane blisko zabudowań.

Fundusze kół łowieckich zagrożone?

Niezły wyszedł galimatias z propozycją NRŁ w sprawie udziału myśliwych w finansowaniu działań zwalczających pandemię koronawirusa. Wszyscy chcieli dobrze a wyszło jak zawsze – źle i ze złamaniem prawa.
Warto przeczytać wyjaśnienia inicjatorów, którzy chcieli zupełnie czegoś innego.
Stanowisko Naczelnej Rady Łowieckiej – tutaj
Informacja ZG PZŁ w sprawie – tutaj.
Dla informacji podajemy, że przedmiotowa ustawa jeszcze jest procesowana. Czy znajdą się w niej poprawki o których mówi ZG, zobaczymy.

Wytyczne do polowań w okresie walki z koronawirusem i ASF

Główny Lekarz Weterynarii skierował do myśliwych wytyczne w sprawie zachowań na polowaniach w okresie walki z ASF i koronawirusem.
Pełny tekst wytyczne-03.04.2020.

Ważne!!! W polowaniach nie mogą uczestniczyć myśliwi, którzy:
1. Informują o złym stanie zdrowia.
2. Mają podwyższoną temperaturę ciała (powyżej 37,3 C) i kaszel.
3. Są podejrzani o zakażenie Covid -19, są na kwarantannie lub mieszają z osobami z nałożonymi ograniczeniami.
Zaleca się aby w polowaniach nie uczestniczyli myśliwi powyżej 65 roku życia, chorzy na cukrzycę, astmę, choroby układu krążenia, przewlekłe choroby płuc, nerek, wątroby oraz ci z obniżoną odpornością organizmu.

Musimy polować i szacować szkody w okresie pandemii

Od dnia 31 marca 2020 roku rząd wprowadził dla myśliwych poprawki do istniejących ograniczeń w zakresie poruszania się. Jak czytamy w uzasadnieniu, chodzi o możliwość polowań i szacowania szkód łowieckich. To kolejny niewłaściwie napisany przepis, rodzący wiele różnych interpretacji. W tym trudnym dla nas okresie walki z pandemią koronawirusa i ASF potrzebne są jasne i proste nakazy: od dnia 31 marca 2020 roku myśliwi mają prowadzić wszystkie polowania i szacowanie szkód łowieckich. Proste? Jak to ujął rząd prezentujemy poniżej:
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1kwietnia 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Na podstawie art.46a iart.46b pkt1–6 i8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z2019r. poz.1239 i1495 oraz z 2020r. poz.284, 322, 374 i567) zarządza się, co następuje:
§1.W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.566) wprowadza się następujące zmiany:
1)w §5 w pkt4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt5 w brzmieniu:„
5)wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13października 1995r. –Prawo łowieckie (Dz.U. z2020r. poz.67 i148) i ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z2018r. poz.1967 oraz z 2020r. poz.148 i 285) oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.”….
Gdyby nie uzasadnienie do zmian, nic byśmy nie zrozumieli.
Informacja dla myśliwych. Od 31 marca 2020 roku polujemy i szacujemy szkody z zachowaniem bioasekuracji i ograniczeń w ilości osób.

Rozporządzenie – tutaj

Koronawirus, bioasekuracja, polowania

Poniżej zalecenia ZG PZŁ w sprawie j/w:
Szanowni Myśliwi,
Prosimy o zapoznanie się z filmem instruktażowym dotyczącym bioasekuracji. Film został nakręcony we współpracy z WKŁ Bóbr Skierniewice, uznanym przez Głównego Lekarza Weterynarii za wzorcowe Koło w kwestiach stosowania bioasekuracji na terenie naszego kraju.
Pragniemy, by film ten został rozpowszechniony wśród myśliwych, o co prosimy Zarządy Okręgowe, a także poszczególnych myśliwych.
LINK:Tutaj
Jednocześnie, wydaliśmy oświadczenie w formie krótkiego filmu informujące o tym, że wykonywanie gospodarki łowieckiej, a zwłaszcza odstrzały sanitarne są istotnym powodem do opuszczenia domu.
LINK: Tutaj
Miejmy na uwadze bioasekurację nie tylko związaną z wirusem ASF, ale także koronawirusem. Szczególnie pamiętajmy o zasadach ograniczonych kontaktów do dwóch osób oraz zachowywania dystansu ponad półtora metra między ludźmi.
By zredukować możliwość kontaktów w tych samych miejscach przez wiele osób, Polski Związek Łowiecki rekomenduje stosowanie książek elektronicznych, zwłaszcza kompatybilnej z naszymi bazami danych, EKEP, będącej własnością PZŁ. Jest to najbezpieczniejsza forma korzystania z ewidencji pobytu w łowisku.

Zakaz przemieszczania się – cd.

Na stronie ZG PZŁ ukazała się wykładnia, czy myśliwy powinie wyjść z domu aby wykonać odstrzał sanitarny dzików. Ponadto otrzymaliśmy zalecenie DIZ, aby kontynuować polowania. Obydwie opinie (nie są to akty prawne) stworzono, aby uzasadnić myśliwym potrzebę wykonywania polowań, pomimo obowiązywania zakazu wyjścia z domu.
Nie jest w gestii zarządu koła podejmowanie uchwał w tym temacie. My (zarząd) i myśliwi jesteśmy obywatelami naszego kraju i powinniśmy realizować postanowienia rządu w zakresie walki z koronawirusem. Są to akty prawne nakładające na nas – obywateli –  szereg ograniczeń.
Nie namawiam Was do wyjścia z domu, bo zależy mi na waszym zdrowiu!!!
Jak zagrożenie minie będziecie potrzebni ze zdwojoną energią. Ważne – zdrowi.

Henryk Kubieniec

 

Zakaz przemieszczania się – walka z koronawirusem.

Informujemy myśliwych, że obowiązuje zakaz przemieszczania się w związku z walką z koronawirusem. Do czasu uzyskania przez PZŁ odpowiedzi na zapytanie, polowania są zawieszone do czasu cofnięcia zakazu lub przekazania nam wykładni prawnej.

„W związku z zapowiedzianymi dziś (24 marca) przez rząd RP nowymi ograniczeniami w przemieszczaniu się osób na terenie naszego kraju, Polski Związek Łowiecki wystąpił niezwłocznie do:
Prezesa Rady Ministrów
Ministra Środowiska
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji
z prośbą o zajęcie stanowiska w dwóch kwestiach związanych z działalnością myśliwych:
Czy ograniczenia dotyczą także osób uczestniczących w odstrzale sanitarnym dzików?
Czy zapowiadanym zakazem objęte jest także przemieszczanie się myśliwych związane z szacowaniem szkód w uprawach i płodach rolnych?”

Chłodnia

Dzisiaj odbieramy chłodnię, która pozwoli na przechowywanie dzików do czasu przebadania ich na ASF.
.

Wypłata ekwiwalentu za odstrzelone samice dzika

W związku z różną interpretacją Powiatowych Lekarzy Weterynaryjnych  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia w 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” w części dotyczącej wypłaty 650 zł za pozyskane w ramach polowania samice dzika i lochy, proszę o dokumentowanie wszystkich pozyskanych loch i samic dzika w naszym obwodzie – również pozyskanych w Mieroszowie, Łącznej, Golińsku i Różanej. Rodzaj dokumentacji jaką musi sporządzić myśliwy omówiliśmy na naradzie roboczej z wami w dniu 14 stycznia 2020 roku. Dokumentację należy złożyć w siedzibie koła. Można też ją wysłać na adres kniejalubawka@op.pl.

Poniżej podstawa prawna do takiego postępowania:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia w 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.

Obszar wolny od ASF – strona nr 21
Za dziki pozyskane w ramach polowania na obszarze wolnym od ASF powiatowy lekarz weterynarii wypłaca dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, lub dyrektorowi parku narodowego kwotę 650 zł brutto –za samice przelatki i starsze samice dzika.
Pełny tekst Rozporządzenia tutaj:

Roczny plan łowiecki

W dniu 11 marca 2020 roku odbyła się narada robocza w Nadleśnictwie Kamienna Góra w sprawie ustalenia planów łowieckich na sezon 2020/2021.
W czasie obrad omówiono realizację przez koła łowieckie rocznych planów łowieckich z obecnego sezonu, wytyczne, które należy uwzględnić przy tworzeniu nowych, walkę z ASF i wysoką liczebnością zwierzyny. Przedstawiono szkody w lasach oraz politykę nadleśnictw w zmianie struktury zasadzeń. W naszym regionie leśnicy przygotowują się do zastąpienia świerka innymi gatunkami drzew (sosna, jodła, liściaste). Realizacja odstrzałów dzika przez myśliwych wskazuje na mocną jego redukcję, co powinno sprzyjać w walce z ASF i dużymi szkodami łowieckimi. Ta tendencja utrzyma się – wszystkie koła przyjęły do planów kolejną mocną redukcję tego gatunku. Zaproponowane przez leśników wstępne liczebności zwierząt do redukcji, zostały ze zrozumieniem przyjęte przez koła łowieckie do realizacji. Uwzględniona też zostanie w inwentaryzacji notowana w naszym rejonie populacja wilka.
Przyjęto szybką ścieżkę ustalania planów łowieckich z gminami i Izbami Rolniczymi.